Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN DỰ NGUỒN 2019 - PHÁT HUY NỘI LỰC TẠO ĐÀ VƯƠN XA Nationwide 02/05/2019
2 NHÂN VIÊN ERP Ho Chi Minh 09/05/2019
3 CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ho Chi Minh 18/05/2019
4 NHÂN VIÊN TỔNG HỢP KIÊM TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC Binh Dinh 14/05/2019
5 NHÂN VIÊN IT Ho Chi Minh 14/05/2019
6 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Nationwide 11/05/2019
7 NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU Ho Chi Minh 09/05/2019
8 NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Ho Chi Minh 08/05/2019
9 NHÂN VIÊN MUA HÀNG Ho Chi Minh 26/04/2019
10 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ba Ria - Vung Tau 02/04/2019
11 CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG Ha Nam 27/03/2019
12 NHÂN VIÊN IT Ha Nam 27/03/2019
13 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Yen Bai 26/03/2019
14 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ - GIÁ THÀNH Yen Bai 26/03/2019
15 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Nghe An 18/03/2019
16 NHÂN VIÊN IT (HELPDESK) Nghe An 18/03/2019
17 NHÂN VIÊN IT Ho Chi Minh 04/03/2019
18 KỸ SƯ CƠ KHÍ Binh Dinh 01/03/2019
19 [VPĐD HCM] Nhân Viên Lễ Tân Ho Chi Minh 25/02/2019
20 [Nhà Máy Yên Bái] Nhân viên Kiểm tra Chất lượng Sản Phẩm KCS Yen Bai 20/02/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.